VyhledáváníObchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, jehož popis, funkce, technické údaje a parametry jsou uvedeny na stránkách e shopu u každého výrobku nebo přímo ve smlouvě nebo jsou stanoveny v technických údajích výrobce uvedených v příbalovém letáku - popisce (návodu k obsluze). Kupující má právo si před objednáním zboží položit emailem dotaz pro případné ověření údajů. Obrázky u některých výrobků mohou být jen ilustrační, většina fotografií ale prezentuje konkrétní vystavené kusy.

Pokud není v popisu uvedeno jinak, jedná se o knihy nové nebo minimálně opotřebené. Na vyžádání je možné zaslat reálné fotografie, kteréhokoliv z vystavených titulů.

III. Objednání zboží a uzavření smlouvy

a) Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prodávajícím dnem jejího doručení kupujícímu. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění nebo úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro úhradu takové zálohy. Při uzavírání kupní smlouvy za použití elektronických prostředků musí potvrzení objednávky obsahovat veškeré zákonem předepsané údaje (srov. ust. § 53, odst.3 a § 53a občanského zákoníku).

b) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.

c) Případné storno objednávky lze provést emailem (viz sekce kontakty).

IV. Cena a platba

Ceny jsou platné ke dni objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží, tyto změny jsou vždy průběžně uváděny v aktualizaci ceníku.

Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy a pošty. Faktura vystavená mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem). Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob a nebo další aktualizace nabídky.

V. Dodací lhůta

Dodací lhůta počíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy (doručením potvrzené objednávky kupujícímu). V případě, že zboží má prodávající skladem, vyexpeduje je – předá dopravci hned následující 2 pracovní dny po potvrzení objednávky, dodací lhůta činí sedm pracovních dní dle přepravních podmínek dopravce. V případě, že objednané zboží není skladem nebo je nebude možné dopravci předat do sedmi pracovních dnů od potvrzení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání (dodací lhůtě) nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním, který je schopen dodat ve lhůtě do sedmi dní. Dodací termíny se liší dle výrobců, některá měřidla jsou skladem, ostatní dle momentálního stavu centrálních skladů výrobců. Měřidla Vám budou expedována bez prodlení. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně informovat o nejbližším možném termínu dodání.

VI. Záruka a servis

a) Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi, dle Občanského nebo Obchodního zákoníku a dle obecně závazných právních předpisů. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Pokud je při převzetí zboží zjištěno zjevné mechanické poškození obalu zásilky, je kupující povinen za přítomnosti zástupce přepravce zkontrolovat stav zboží a v případě jeho poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost zástupcem přepravce potvrdit. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit na adresu dodavatele.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, není-li specifikováno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

b) Dopravu na místo uplatnění reklamace v případě uplatnění přímo v autorizovaném servisním středisku hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace.

c) Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy a to nejlépe předložením dokladu o nákupu – faktury, dále záručního listu a podrobně popsat vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech kabelů, manuálů a jiného případného příslušenství a podobně, pokud možno i zabaleno v původním obalu.

d) Vrácení zboží

Spotřebitel má právo podle ust.§ 53, odstavce 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14-ti dnů od převzetí zboží, vyjma případů výslovně uvedených v odst.8 téhož ustanovení občanského zákoníku. Před odesláním zboží na naší adresu je nutné zaslat (emailem, faxem nebo samostatným, případně ke zboží přiloženým dopisem) formální odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14ti denní lhůty od převzetí zakoupené věci.

Pokud se tak spotřebitel rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět prodávajícímu současně s odstoupením od smlouvy nebo bez zbytečného odkladu po jeho odeslání. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, pokud tyto náklady skutečně vzniknou a prodávající je bude schopen prokázat.

Prosíme také o uvedení případného důvodu (není zákonem vyžadováno a ani není námi jeho uvedení podmiňováno pro vrácení prostředků za cenu zboží) - pomůžete však nám tak zkvalitnit naše služby. Děkujeme.

Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, vyjma však poštovného (dopravného), zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním, opotřebením a mechanickým poškozením b) nesprávným, neodborným použitím výrobku c) nesprávným skladováním apod.

VII. Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotyčná osoba provozovateli e-shopu (viz. sekce Kontakty) (dále jen "Správce"), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

  • jméno a příjmení
  • název a identifikace společnosti
  • adresa
  • e-mail
  • telefonní číslo

Tyto údaje je nutné použít za účelem zpracování objednávky a odeslání objednávky. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let, po kterou musí ze zákona uchovávat účetní doklady.

Zpracování osobních údajů
Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotyčná osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje správcovské společnosti.

Prosím vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět, vyžádat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat od nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás výpis těchto údajů a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat od nás vymazání těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky./Platí i pro objednání po telefonu/. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.

Přihlášení

Přihlašovací jméno:

Heslo:Výkup elektra Brno